a Travelbooggie.hu Kft. által kötött

szolgáltatási szerződésekhez

 

 

I.      Bevezető rendelkezések

 

1. A Travelbooggie célja

 

1.1. A Travelbooggie.hu Kft. (székhelye: 1032 Budapest, Kiscelli u. 75. sz., cégjegyzékszáma: 01-09-963239) /a továbbiakban: „Szolgáltató”/ működteti a Travelbooggie Hírlevelet és a hozzátartozó www.travelbooggie.com web portált, mely heti rendszerességgel juttatja el bel- és külföldi olvasói számára magyar illetve angol nyelven:

 • szálláshelyek válogatott, minőségi csomag ajánlatait,
 • utazási irodák kül- és belföldi utazási ajánlatait,
 • éttermek gasztronómiai érdekességeit,
 • fürdőhelyek különlegességeit,
 • szabadidős programok (zene-, sport-, művészeti- és egyéb kulturális, szórakozási lehetőségek) információit,
 • akciós, vagy exkluzív hajóutak kínálatát,
 • akciós repülőjegyek kínálatát, 
 • akciós menetjegyek tájékoztatóját.

 

1.2. A Travelbooggie Hírlevél /a továbbiakban: „Hírlevél”/ és a Travelbooggie web portál /a továbbiakban: „Weboldal”/ által nyújtott szolgáltatások célja, hogy igényes és könnyen elérhető formában biztosítsa az 1.1. pont szerinti témakörökben érdekelt hirdetők és a Hírlevél olvasói közötti közvetlen kapcsolatot, ár-értékarányos szolgáltatások azonnali megrendelését, a hirdetők által felajánlott kedvezmények automatikus igénybevételét /a Hírlevél és a Weboldal együttesen  a Travelbooggie termék részei/.

 

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek rendeltetése

 

2.1. A Szolgáltató minden hirdető esetében Szolgáltatási Keretszerződés, továbbiakban Szerződés (vagy egyedi szerződés), és annak alapján kitöltött „Megrendelő” és „Hirdetési anyagbekérő” alapján biztosítja a Travelbooggie szolgáltatásainak igénybevételét.

 

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa a reklám-szolgáltatást megrendelői részére, általános szerződési feltételek kerültek bevezetésre.

 

A fentieknek megfelelően, a Travelbooggie.hu Kft. által kötött szolgáltatási szerződések /a továbbiakban: Szerződés/ 2 fő részből állnak:

a.) a jogviszony specifikus adatait és feltételeit (pld. megrendelő adatai, a hirdetés tárgya, teljesítési határidők, díj mértéke) mint egyedi szerződési feltételeket a Szolgáltató és a megrendelő által aláírásra kerülő Szerződés (vagy eseti szerződés) és annak alapján kitöltött, s a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelő  és Hirdetési anyagbekérő tartalmazza /mint a Szerződés különös része/,

b.) a szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek /a továbbiakban: ÁSZF/, mely a Szerződés általános feltételeiként a megrendelőnek és a Szolgáltatónak a vállalkozási jogviszonnyal összefüggő mindazon jogait és kötelezettségeit tartalmazza, melyek nem minősülnek egyedi megállapodásnak.

 

 

3. Az ÁSZF ismerete a szerződő Felek részéről

 

3.1. A Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt köteles:

 • a megrendelő figyelmét felhívni, hogy az ÁSZF a Szerződés megkötésével a Felek aláírása nélkül is a Szerződés részévé válik, annak hatályos szövege a Szolgáltató honlapján mindenki számára megtekint-hető, és a megrendelő erre irányuló igénye esetén, részletes tájékoztatást kell adni annak tartalmáról,
 • lehetőséget biztosítani, hogy a megrendelő - igénye esetén - saját jogi képviselőjével megismertesse az ÁSZF tartalmát, s a megrendelő ezt követően döntsön, hogy elfogadja-e az ÁSZF-ben foglaltakat a Szerződés általános feltételeiként.

 

3.2. Az ÁSZF a Szerződés megkötésével annak részévé válik.

 

3.3. A megrendelő a Szerződés megkötésével elismeri:

 • a Szolgáltató a 3.1. pontban rögzítetteknek eleget tett,
 • a megrendelő az ÁSZF tartalmát mint számára megfelelő és méltányos szerződési feltételeket kifejezetten elfogadta, és kötelezettséget vállalt azok betartására,
 • tudomásul vette, hogy a Szolgáltató a mindenkori ÁSZF-ben rögzített általános üzleti feltételek szerint nyújtja a szolgáltatását (teljesíti kötelezettségeit, gyakorolja a vállalkozási jogviszonyból eredő jogait).

 

 

4. Eltérés az ÁSZF rendelkezéseitől 

 

4.1. Ha a Felek a Szerződés megkötése során az ÁSZF pontjai közül bármely rendelkezés vonatkozásában el kívánnak térni az általános feltételektől, ezt az aláírásra kerülő keret- vagy eseti szerződésben kell rögzíteniük. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában az ÁSZF változatlan tartalommal kerül alkalmazásra.

 

4.2. Ha a felek által aláírt Keret- vagy eseti szerződés és az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás van, minden esetben a Keretszerződés (illetve eseti szerződés) az irányadó. Nem tekinthető ellentmondásnak, ha a Keret- vagy eseti szerződés bármely, a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő kérdésre nem vagy csak részben utal, s az ÁSZF tartalmazza annak részletes szabályozását.

 

 

5. Az ÁSZF módosítása 

 

5.1. A Szolgáltató bármikor jogosult arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a módosítás azonban a Szolgáltató által még nem teljesített megrendelésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.

 

5.2. A Szolgáltató az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A létrejött, de a Szolgáltató által még nem teljesített megrendelések esetében, a Szolgáltató írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

 

 

6. Értelmező rendelkezések

 

Az alábbi kifejezések az ÁSZF értelmezése során az alábbi jelentéssel bírnak:

 

6.1. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

6.2 Eker tv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

6.3. Ptk.: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

 

6.4. reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelení-tési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

 

6.5. hirdetés: elektronikus hírközlés útján, a Weboldalon a Szolgáltató által közzétett reklám.

 

6.6. hirdető: aki a terméket, árut reklámozni kívánja.

 

6.7. megrendelő: aki a hirdetés közzétételét megrendeli a Szolgáltatótól.

 

 

 

II.   A Szerződés tárgya

 

1. A hirdetés megrendelése, moderálása:

 

1.1. a megrendelő a Szolgáltatóval kötött Keretszerződése (vagy eseti szerződése) alapján válik jogosulttá arra, hogy a Szolgáltató által alkalmazott mindenkori „Megrendelő” kitöltésével hirdetésének a  Hírlevélben és a Weboldalon történő közzétételét rendelje meg a Szolgáltatótól.

 

A Megrendelőn fel kell tüntetni:

 • a megrendelő adatait,
 • a hirdetés típusát, mennyiségét,
 • a hirdetés Szolgáltató által közzétett listaár szerinti összértékét,
 • a megjelenés tervezett időpontját,
 • a megrendelés dátumát.

 

A fentiek szerint kitöltött Megrendelőt elektronikus levélben, telefaxon, postai úton, vagy közvetlenül üzletkötő útján kell megküldeni a Szolgáltatónak, aki haladéktalanul visszaigazolja a megrendelő részére, hogy az igényelt időpontban megjelentethető-e a hirdetés.

 

Későbbi megjelenési lehetőség esetén a felek egyeztetni kötelesek

 

1.2. Amennyiben a hirdetés megjelenési időpontja(i) tisztázott(ak), a megrendelő Hirdetési anyagbekérőt tölt ki, melyben köteles feltüntetni:

 • a hirdető adatait,
 • a hirdetés megjelenési időpontját,
 • magyar és/vagy angol nyelven történő megjelenésre vonatkozó igényt,
 • a hirdetés tárgyát képező ajánlat elnevezését (maximum 60 karakter),
 • az ajánlat típusát, árát, érvényességét,
 • az ajánlat tartalmi leírását (maximum 800 karakter),
 • a hirdető által biztosított kedvezmény mértékét (%)
 • a hirdető közvetlen elérhetőségét (web-cím vagy e-mail cím, telefonszám),
 • a kitöltés dátumát.

 

A megrendelő a hirdetéshez megjeleníthet 1 db. (minimum 220 x 150 pixel méretű) a hirdetés tárgyával összefüggő fotót, melyet JPG formátumban küldhet meg a Szolgáltatónak.

 

Amennyiben a megrendelő „Travelbooggie banner” /a Weboldalon elhelyezhető exluzív hirdetési banner/ megjelenésére ad megrendelést, 1 db. (160 x maximum 600 pixel méretű) bannert kell küldenie a Szolgáltatónak.

 

1.3. A Szolgáltató a Hirdetési anyagbekérő és a fotó / banner beérkezését követő egy munkanapon belül moderálja a megrendelő ajánlatát, melynek során megszerkeszti annak szöveges és képi megjelenítését, s a moderált ajánlatot ellenőrzés végett azzal küldi meg a megrendelőnek, hogy amennyiben a megrendelő arra egy munkanapon belül nem tesz észrevételt, a moderált ajánlat a megrendelő által megjelentetés céljára véglegesen elfogadottnak minősül.

 

Amennyiben a moderált ajánlatra a megrendelő észrevételt tesz, a felek késedelem nélkül egyeztetni kötelesek annak érdekében, hogy az ajánlat formailag mielőbb véglegesítésre kerüljön.

 

1.4. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tárgyát képező ajánlata csak abban az esetben jelenhet meg a Hírlevélnek a megrendelő által igényelt számában, ha az ajánlat fentiek szerinti véglegesítése legkésőbb a Hírlevél megjelenése előtt 5 (öt) munkanappal megtörtént.

 

1.5. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult arra, hogy a hirdetés megjelentetésére vonatkozó megrendelést indokolás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltató elsődlegesen, de nem kizárólagosan az esetben jogosult erre, ha a hirdetés jogszabályba ütközik, vagy szöveges / képi megjelenítése nem felel meg a Travelbooggie arculatának és az általa megkövetelt minőségnek. A Szolgáltató késedelem nélkül, írásban köteles közölni a visszautasítást a megrendelővel.

 

 

2. A Hírlevél megjelenése, „Lapzárta”:

 

2.1. A Szolgáltató minden héten keddi és csütörtöki napokon jelenteti meg a Hírlevelet, és helyezi el a Weboldalon a Hírlevélben hivatkozott hirdetéseket.

 

A Hírlevélben minden alkalommal egy megrendelő kizárólag egy hirdetési kategóriában teheti közzé ajánlatát, s egy Hírlevélben egyidejűleg – az I.1.1. pont szerinti 8 kategóriában összesen – 10 ajánlat jelenhet meg. Az ajánlatok 1 hétig olvashatóak a Weboldalon, kivéve, ha a hirdetés tárgyát képező ajánlat érvényessége korábban lejár.

 

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Hírlevélben és a Weboldalon a hirdetés környezetében nem jelennek meg a hirdető konkurensének számító hirdetések, s a megrendelő ezzel kapcsolatosan nem támaszthat kárigényt a Szolgáltatóval szemben.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetői konkurencia kizárására vonatkozó megrendelői igény elutasítására.

 

A megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben.

 

2.2. A Szolgáltató fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Hírlevelet a 2.1. pontban írt megjelenési időszakoknál gyakrabban jelentesse meg, vagy rendkívüli számokat is készítsen.

 

A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Hírlevélben és a Weboldalon egyidejűleg közzétételre kerülő hirdetések számát változtassa.

 

2.3. „Lapzárta”: a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hírlevél tartalma a megjelenése előtt 24 órával véglegesítésre kerül. Ennek megfelelően, a Szolgáltató a Hírlevél megjelenésének hetén, hétfő és szerda 12.00 óra után megrendelői kérésre sem módosít a hirdetés tartalmán kivéve, ha a megrendelő – tudomásul véve, hogy lemondása nem mentesíti a hirdetés díjának kifizetése alól - lemondja a hirdetést.

 

 

3. Hirdetési helyek a Hírlevélben:

 

3.1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hírlevélben 10 hirdetési helyen van. Az első, második és harmadik hirdetési hely kiemelt díjazású, a további 7 helyen pedig véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre a hirdetések, függetlenül azok témájától vagy hirdetőjétől. A Weboldalon biztosítva van banner hirdetési hely, melynek igénybe vételére a Szolgáltatóval kötött szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

 

3.2. A megrendelő tudomásul veszi, hogy ugyanaz a hirdetés legfeljebb 2 egymást követő Hírlevélben szerepelhet folyamatosan.

 

3.3. Ha a megrendelő több hirdetési alkalomból álló „hirdetési csomagot” rendel, az esetben a lekötött megjelenések teljes mennyiségét fel kell használnia a megrendeléstől számított 12 hónapon belül.

 

 

4. A hirdetés tartalma:

 

4.1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetés tartalmáért a megrendelő tartozik felelősséggel.

 

A Szolgáltató nem vizsgálja a hirdetés tartalmát, az abban foglalt adatok és tényállítások valódiságát. A Szolgáltató kizárólag esztétikai, és a Hírlevélben történő megjelenéshez szükséges technikai szempontok alapján moderálja a hirdetést.

 

4.2. A megrendelő szavatol azért, hogy teljes körű jogosultsággal rendelkezik a hirdetés tartalmának meghatározására, a hirdetésben rögzített ajánlatok megtételére, azok érvényességi idejének megjelölésére, s amennyiben a hirdetést nem saját érdekében rendeli meg, az esetben teljes körű felhatalmazással rendelkezik a hirdetőtől azok közzétételére.

 

4.3. A megrendelő szavatol azért, hogy a hirdetés nem sérti harmadik személy jogait, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A hirdetés tartalmát – ide értve a magyar/angol helyesírás szabályainak betartását és a hirdetésben megjelenő összes szám- és egyéb adat pontosságát – a megrendelő köteles ellenőrizni. A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

 

4.4. A megrendelő tudomással rendelkezik arról, hogy a Grt. értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e, és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. A megrendelő kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a hirdetést, amíg a megrendelő nem tesz eleget nyilatkozat-tételi kötelezettségének.

 

 

5. A hirdetés módosítása:

 

5.1. A megrendelő a hirdetés tartalmát a Hírlevél megjelenése előtt csak abban az esetben módosíthatja, ha a módosítás moderálására és a megrendelővel történő véglegesítésére a Hírlevél megjelenése előtt legalább 5 munkanappal sor kerülhet.

 

Amennyiben a módosított hirdetés véglegesítésére a Hírlevél megjelenéséig már nem áll rendelkezésre 5 munkanap, a megrendelő egyoldalúan eldöntheti, hogy:

 • a hirdetés az eredeti tartalommal jelenjen meg, vagy
 • a módosított hirdetést jelenteti meg a Hírlevél egy későbbi számában, a Szolgáltatóval egyeztetve.

 

A megrendelő erre vonatkozó döntéséről írásban, legalább elektronikus üzenet formájában – a módosításra vonatkozó igényére adott Szolgáltatói választ követően - késedelem nélkül köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. Amennyiben a megrendelő ezt elmulasztja, arra az esetre a megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató az eredeti tartalommal jelenteti meg a hirdetést.

 

 

6. A hirdetés lemondása:

 

6.1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt hirdetését legkésőbb a II.2.3. pont szerinti „Lapzárta” időpontjáig mondhatja le, azt követően közölt lemondás ellenére is hirdetése megjelenik a Szolgáltatónál már lefoglalt időpontban.

 

A hirdetés lemondása – ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, vagy a szerződő felek eltérően nem állapodnak meg - nem mentesít a hirdetési díj megfizetése alól.

 

 

7. Anyagleadási határidő jelentősége:

 

7.1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden esetben arra törekszik, hogy a Hírlevél a Szolgáltató által meghirdetett napon, teljes kihasználtsággal és minél szélesebb körű ajánlati csomagokkal jelenjen meg. Ennek megfelelően, a megrendelő hirdetési anyagleadási késedelme nem késleltetheti a Hírlevél megjelenését.

 

 

 

III. A Szerződés teljesítése

 

1.  A hirdetés megjelenése:

 

1.1. A Szolgáltató teljesíti a megrendelő megrendelését, amennyiben:

 • a hirdetés a moderálással véglegesített formában és tartalommal,
 • a Hírlevélnek a Szolgáltató által visszaigazolt számában (arra vonatkozó külön kikötés esetén: kiemelt helyen vagy többszöri alkalommal),
 • a Hírlevél megjelenésének napján a Hírlevélben és a Weboldalon

 

közzétételre került, és a megrendelésben egyeztetett időtartamon keresztül változatlan formában elérhető maradt a Hírlevél olvasói számára.

 

 

2.  A teljesítés ellenőrzése:

 

2.1. A Szolgáltató és a megrendelő is köteles arra, hogy a Hírlevél megjelenését követően, legkésőbb 24 órán belül ellenőrizze, hogy a hirdetés a szerződő felek által véglegesen elfogadott formában, a felek által egyeztetett Hírlevélben került-e megjelenésre.

 

2.2. Amennyiben a megrendelőnek a teljesítéssel kapcsolatosan bármilyen észrevétele van, azt legkésőbb a Hírlevél megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban közölnie kell a Szolgáltatóval.

 

A Szolgáltató minden, a teljesítéssel kapcsolatos észrevételt köteles az erre vonatkozó megrendelői közléstől számított 1 (egy) munkanapon belül kivizsgálni, s arra írásban válaszolni.

 

Amennyiben a Szerződés teljesítésében hiba történt, a IV.4.1. pont rendelkezései szerint kell eljárni.

 

 

 

IV.  Szerződésszegés

 

1.  A megrendelő szerződésszegése:

 

1.1. Szerződésszegést követ el a megrendelő, ha:

 • nem működik együtt a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a hirdetés szövege legkésőbb a Hírlevél megjelenése előtt 5 munkanappal véglegesítésre kerüljön,
 • ha a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésétől a hirdetés felek által elfogadott megjelenési időpontja előtti 15 munkanapon belül eláll,
 • ha a Szolgáltatónak a Szerződés rendelkezései szerint kiállított számláját, a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki.

 

1.2. Szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan megrendelői magatartás, amely a Szerződésben rögzített megrendelői kötelezettségek egyértelmű megsértését jelentik (pld. együttműködési kötelezettség megsértése, üzleti titok sérelme).

 

 

2.  A Szolgáltató szerződésszegése:

 

2.1. Szerződésszegést követ el a Szolgáltató, ha a hirdetés:

 • nem a moderálással véglegesített formában, vagy
 • nem a Hírlevélnek a Szolgáltató által visszaigazolt számában, vagy
 • arra vonatkozó külön kikötés estén: nem kiemelt helyen, vagy
 • arra vonatkozó külön kikötés estén: nem a megrendelés szerinti többszöri alkalommal

 

jelenik meg, vagy

 

 • a hirdetés a Szolgáltatónak felróható okból nem érhető el a Hírlevél olvasói számára változatlan formában, a megrendelésben meghatározott időtartamon keresztül.

 

2.2. Szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan Szolgáltatói magatartás, amely a Szerződésben rögzített Szolgáltatói kötelezettségek egyértelmű megsértését jelentik (pld. együttműködési kötelezettség megsértése, üzleti titok sérelme).

 

 

3. A szerződésszegés jogkövetkezményei:

 

3.1. Megrendelő szerződésszegése estén:

 • amennyiben a megrendelő nem tartja be a hirdetés megrendelésével kapcsolatosan az ÁSZF-ben előírt határidőket, vagy
 • együttműködési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, s ezzel veszélyezteti a hirdetésnek a megrendelés tárgyát képező Hírlevélben történő megjelenését

a Szolgáltató egyoldalú nyilatkozatával jogosult arra, hogy a megrendelés teljesítését visszautasítsa, vagy a Hirlevél másik számában történő megjelenést ajánljon fel a megrendelőnek.

 

3.2. A megrendelő – az alábbi kivétellel - a hirdetés teljes díját köteles kifizetni a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató a megrendelő megrendelését visszaigazolta, s a hirdetés a megrendelőnek felróhatóan nem jelenhet meg a Hírlevélnek a megrendelés tárgyát képező számában.

 

3.3. Amennyiben a megrendelő megrendelését a Hírlevél megjelenése előtt lemondja:

 • a Hírlevél megjelenése előtt legalább 30 nappal történő lemondás esetén a hirdetési díj 20 %-át,
 •  a Hírlevél megjelenése előtt 15-30. nap közötti lemondás esetén a hirdetési díj 50 %-át,
 • a Hírlevél megjelenése előtt 15 napon belüli lemondás estén a hirdetési díj 100 %-át

köteles kifizetni a Szolgáltatónak.

 

3.4. Ha a megrendelő a hirdetés tervezett megjelenése előtt 30 napon belül kívánja módosítani a hirdetés megjelenésének időpontját, arra csak a 3.3. pontban rögzített szabályok alkalmazásával kerülhet sor.

 

3.5. Szolgáltató szerződésszegése estén:

 • amennyiben a Szolgáltató nem tartja be a hirdetés megrendelésével kapcsolatosan az ÁSZF-ben előírt határidőket, vagy
 • együttműködési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, s ezzel veszélyezteti a hirdetésnek a megrendelés tárgyát képező Hírlevélben történő megjelenését

 

a megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult arra, hogy a megrendeléstől a hirdetés megjelenése előtt elálljon, s ez esetben a Szolgáltató a hirdetés megjelenési díjával azonos összegű kötbért köteles fizetni a megrendelőnek.

 

3.6. Amennyiben a Szolgáltató a IV.2.1. pont szerinti szerződésszegések bármelyikét követi el, a megrendelő választása szerint jogosult az alábbiakra:

 • felmondhatja a hirdetésre vonatkozó megrendelését, s a hirdetés megjelenési díjával azonos összegű kötbérre jogosult, vagy
 • követelheti, hogy a Szolgáltató a Hírlevél legközelebbi számában a szerződésszegéssel érintett hirdetés díjának kétszeres összegéért biztosítson hirdetési helyet a megrendelő számára.

 

 

 

V.  A Szolgáltató díjazása

 

1. A hirdetési díj mértéke:

 

1.1. A Szolgáltató a www.travelbooggie.com web portálon közzéteszi a hirdetésekre vonatkozó mindenkori árlistáját.

 

Az árlistában – hirdetési típusok szerint – meghatározásra kerülnek a hirdetések megjelenésének díjai és a Szolgáltató által alkalmazott mindenkori díjkedvezmények.

 

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azonban a megrendelő a hirdetés díját az általános forgalmi adó mindenkori mértékével növelten köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

 

1.2. A megrendelés tárgyát képező hirdetés díja a megrendelő által kitöltött és a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelőn kerül meghatározásra.

 

A Megrendelő aláírásával a megrendelő elfogadja a Szolgáltató által alkalmazott árakat.

 

1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általa alkalmazott hirdetési díjak mértékét megváltoztassa. A hirdetési díjak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új díjakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles saját holnapján közzétenni és hirdetőinek megküldeni. A változások közzététele előtt kötött egyedi megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.

 

 

2. A hirdetési díj esedékessége:

 

2.1. A hirdetési díj a Megrendelő kitöltésével és megrendelő általi aláírásával /a hirdetési hely(ek) lefoglalásával/ válik esedékessé.

 

2.2. Amennyiben a megrendelés üzletkötő útján történik, a hirdetési díj készpénzben vagy átutalással (8 napos fizetési határidővel) kerül kiegyenlítésre a Szolgáltató számlája ellenében.

 

Egyéb esetekben a Szolgáltató a Megrendelő visszaigazolásakor állítja ki számláját és küldi meg a megrendelőnek, melyet a megrendelő átutalással köteles kiegyenlíteni, 8 napos fizetési határidőn belül. 

 

2.3. Átutalással történő fizetés esetén a hirdetési díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontjában minősül teljesítettnek.

 

2.4. A megrendelő a Szerződés alapján fennálló pénzügyi kötelezettségeit mindenféle engedmény, beszámítás, ellenigény nélkül köteles teljesíteni, kivételt képez, ha a Szolgáltató a beszámításhoz írásban, előzetesen kifejezetten hozzájárult.

 

 

3. Késedelmi kamat:

 

3.1. Ha a megrendelő késedelembe esik a hirdetési díjnak (vagy bármely részletének) a kifizetésével, a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére a késedelembe esés időpontjától a teljesítés időpontjáig számított időre.

 

 

 

VI. Együttműködési kötelezettség, értesítések

 

6.1. A megrendelő és a Szolgáltató együttműködésre köteles a Szerződés teljesítése során, s ennek megfelelően minden, a másik szerződő félhez intézendő értesítést a Szerződésben rögzített határidőn belül, ha pedig a Szerződés konkrét határidőt nem ír elő, az ésszerűen elvárható legrövidebb szakmai határidőn belül kell elküldeni a másik fél részére annak érdekében, hogy a Szerződésszerű teljesítéshez szükséges feltételekről mindkét szerződő fél a Szerződésből eredő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges időn belül teljes körű információval rendelkezzen.

 

6.2. Minden értesítés, melyet a Szerződéssel kapcsolatosan az egyik szerződő fél a másiknak küld, megfelelően átadottnak számít, ha azt a másik fél részére személyesen átadták, illetve megfelelően kézbesítettnek számít, ha azt – az alábbi szabályok szerint – a Szerződésben megjelölt értesítési címre vagy e-mail címre vagy ott megjelölt telefaxra elküldték.

 

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy elektronikus levelezési rendszereiket akként állítják be, hogy az egymásnak – a Szerződésben rögzített e-mail címekre – küldött üzenetek esetében:

 • az elektronikus levelezési rendszer automatikusan küldjön kézbesítési értesítést a feladó részére az elektronikus küldemény megérkezéséről,
 • a küldemény elolvasása esetén az elektronikus levelezési rendszer automatikusan küldjön olvasási értesítést a feladó részére az elektronikus küldemény címzett általi elolvasásáról.

 

A szerződő felek megállapodnak, hogy minden e-mail útján küldött értesítés kézbesítettnek minősül, ha a feladó ezt tanúsító elektronikus visszaigazolást kap a címzett szerveréről.

 

A szerződő felek megállapodnak, hogy minden e-mail útján küldött értesítés a címzett által olvasottnak minősül, ha a feladó ezt tanúsító elektronikus visszaigazolást kap a címzett szerveréről.

 

A felek a fentiek mellett is kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymásnak küldött elektronikus levelek esetében kézbesítési igazolást és olvasási visszaigazolást küldenek egymás részére. A felek rögzítik, hogy a fenti eljárást kifejezetten a gyors és hatékony kommunikáció érdekében vállalják, amely nélkülözhetetlen a Szerződés-ben rögzített együttműködési kötelezettség és a hirdetés határidőben történő sikeres teljesítéséhez.

 

6.3. Minden olyan üzenet esetében, mely alkalmas arra, hogy azt a felek telefax útján küldjék el egymás részére, az így küldött üzenet az esetben minősül a címzett részére kézbesítettnek, ha a feladó a feladó-készülék által adott (dátumozással ellátott) igazolással tudja alátámasztani, hogy a telefax másik szerződő fél részére történő leadása sikeres volt.

 

A felek megállapodnak, hogy minden olyan esetben, amikor az elektronikus levelezési rendszer bármely ok miatt nem működik, a fax útján leadható értesítéseket telefax útján közlik egymással, továbbá a Szerződésben megnevezett kapcsolattartóik útján telefonon is közvetlenül egyeztetnek.

 

6.4. A felek megállapodnak, hogy a Szerződés felmondására vagy megrendelés lemondására, elállásra vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a pénzügyi kötelezettséget tartalmazó iratokat /pld. számlákat/ minden esetben tértivevényes ajánlott küldeményként, a másik szerződő fél székhelyére kell megküldeni, s az ennek megfelelően postára adott küldeményt:

 • kézbesítés esetén: a kézbesítésnek a tértivevény által igazolt napján,
 • „nem kereste” jelzéssel a feladóhoz történő visszaérkezése esetén: a kézbesítés megkísérlését követő 8. napon kézbesítettnek tekintik a felek.

 

6.5. Ha a szerződő felek adataiban, a Szerződésben meghatározott kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségeikben változás következik be, arról a változással érintett fél késedelem nélkül köteles írásban tájékoztatni a másik felet.

 

 

 

VII.  A Szerződés hatálya, felmondás

 

1. Ha a Szolgáltató és a megrendelő Keretszerződést kötnek, az határozatlan időre jön létre, s azt bármelyik szerződő fél jogosult 30 (harminc) napos felmondási határidő betartásával, a másik fél részére küldött írásbeli értesítéssel rendes felmondással megszüntetni.  

 

2. Ha a felek eseti szerződést kötöttek, a Szerződés annak teljesítésével vagy bármelyik fél részéről történő megszüntetésével megszűnik.

 

3. Ha a Felek – az 1-2. pontban rögzítettektől eltérően – határozott idejű Szerződést kötöttek, a Szerződés megszűnik a határozott idő utolsó napján, s az nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé. A határozott idejű szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

 

4. Rendkívüli felmondás: megszűnik a Szerződés, ha a fél – a másik fél súlyos szerződésszegése miatt – azt írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással megszünteti. Rendkívüli felmondást minden esetben írásban, a másik félhez intézett ajánlott levélben kell közölni.

 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 

4.1. a Megrendelő részéről:

a) ha együttműködési kötelezettségét felróhatóan és olyan súlyosan megszegi, mellyel a hirdetés szerződésszerű megjelenését megakadályozza,

b) ha a hirdetési díj (vagy annak bármely részlete) kifizetésével 10 napot meghaladó késedelembe esik (Keretszerződés esetén: ha két egymást követő alkalommal 10 napot meghaladó késedelembe esik),

c) ha a Grt., vagy az Eker tv. rendelkezéseit olyan súlyosan megszegi, hogy a Szolgáltatótól nem várható el a Szerződés hatályban tartása,

d) ha az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezett-ségét megszegi.

 

4.2. a Szolgáltató részéről:

 1. ha együttműködési kötelezettségét felróhatóan és olyan súlyosan megszegi, mellyel a hirdetés szerződésszerű megjelenését megakadályozza,
 2. ha a hirdetés nem a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően jelenik meg, és nem teljesíti a szerződés-szegése esetére az ÁSZF-ben előírt kötelezettségeket,
 3. Keretszerződés esetén: ha a hirdetés 12 naptári hónapon belül legalább 2 alkalommal nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek,
 4. ha a Grt., vagy az Eker tv. rendelkezéseit olyan súlyosan megszegi, hogy a megrendelőtől nem várható el a Szerződés hatályban tartása,

e) ha az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezett-ségét megszegi.

 

4.3. A rendkívüli felmondást minden esetben meg kell előznie a másik félhez intézett írásos felszólításnak, melynek tartalmaznia kell:

 • a másik fél által elmulasztott vagy nem a Szerződés-nek megfelelően teljesített szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésére vonatkozó felszólítást, a Szerződés által előírt határidő (vagy annak hiányában legalább 5 naptári nap határidő) biztosításával, továbbá
 • a felszólítás eredménytelensége esetére a rendkívüli felmondásra történő figyelmeztetést.

 

 

 

VIII.  Üzleti titok

 

1. A Szerződés tartalma – az ÁSZF kivételével – üzleti titoknak minősül, arról – a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül - egyik fél sem adhat felvilágosítást harmadik személy részére, kivéve, ha azt jogszabály kötelezően előírja. 

 

Üzleti titoknak minősül különösen a hirdetés tartalma, annak a Hírlevélben történő megjelenéséig.

 

 

 

IX. Felelősségi szabályok

 

1. A megrendelő tartozik felelősséggel a hirdetésben előforduló esetleges hibák, valamint az abban szereplő anyagok (kép, szöveg, logó) rossz minőségéből vagy hiányosságából eredő károkért.

 

2. A Szolgáltató – az ÁSZF IV.3.5. és IV. 3.6. pontjában rögzítetteken túlmenően - nem vállal felelősséget a hirdetés megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.

 

3. A megrendelő a Szerződés megkötésével kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a Szolgáltatóra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

 

4. A megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás-nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grt-ben meghatározott kivételekkel.

 

5. A megrendelő az eljáró hatóság illetve a Szolgáltató felhívására a hirdetés részét képező tényállítás valódiságát igazolni köteles. Amennyiben a megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. A megrendelő az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál, mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő kár és bírság megtérítésére köteles.

 

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülményekre, amelyek az internet működésével együtt járnak.

 

Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Szolgáltató nem köteles kártérítést vagy kártalanítást fizetni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

 

7. A megjelent hirdetésért a hirdető a Szolgáltatóval egyetemlegesen felel a Grt-ben meghatározott kivételekkel. Az Eker tv. rendelkezéseinek figyelembe-vételével a megrendelő mint elektronikus hirdető és a Szolgáltató mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

 

A megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

 

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a megrendelő köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget.

 

A megrendelő kizárólagosan felel az általa közölt adatok és minőségtanúsítás-nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grt-ben meghatározott kivételekkel.

 

8. A megrendelő az eljáró hatóság illetve Szolgáltató felhívására a hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. A megrendelő az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

 

9. A Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi megrendelésben meghatározott összeg kétszerese. A Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett vagy gazdasági következményes károkért, biztatási kárért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért. A megrendelő a Szerződés megkötésével elfogadja, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése értelmében a Szerződés alapján meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

 

10. Ha bármelyik fél kárigényt kíván érvényesíteni, a károsult késedelem nélkül köteles a kárt jelezni a másik fél felé, rendelkezésére bocsátva a kár megtörténtét és mértékét alátámasztó bizonyítékokat, továbbá a kár enyhítése érdekében tett intézkedéseit igazoló dokumentációt.

 

 

X. Záró rendelkezések

 

1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem garantál a hirdetéssel összefüggésben vevőszámot, árbevételt a megrendelő, illetve a hirdető számára. A megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató csak a hirdetés szerződésszerű megjelentetésére törekedhet, a hirdetés üzleti sikere független a Szolgáltató tevékenységétől.

 

2. Bármely, a Szolgáltatót megillető joggal való nem élés, a jognak nem gyakorlása, továbbá a megrendelő által teljesített fizetések elfogadása önmagában nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató bármely jogos igényéről a megrendelővel szemben lemondott volna.  Továbbá semmilyen Szolgáltatói magatartás - kivéve az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli jognyilatkozatot - nem minősül a Szolgáltatót megillető jogról való lemondásnak.

 

3. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseit időszakonként felülvizsgálja, s mindazon kérdésekben, melyekre a jogszabály nem ír elő kötelezően alkalmazandó rendelkezést, a Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására.  Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályos szövegének vagy az ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövegének megküldésével köteles értesíteni a megrendelőt a módosítás elfogadását követő ésszerű határidőn belül.

 

4. Az ÁSZF bármely részének érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét, ha a Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

 

5. A Szerződés joga a magyar jog. A Szerződésben nem szabályozott, de azzal összefüggő kérdésekben a Ptk, a Grt., és az Eker tv. szabályai az irányadóak.

 

Budapest, 2014. március 31.

 

 

Travelbooggie.hu Kft.

Barna Adrienn - ügyvezető

 

 

Ide kattintva letöltheti a Travelbooggie.hu Kft. Általános Szerződési Feltételeit >>

 

 

 

Kérdése van? Visszahívjuk!×